Využili ste službu Šikovná záloha cestovnej agentúry Invia? Zobrali ste si pôžičku

Cestovná agentúra Invia upozorňuje svojich klientov na dodržiavanie platieb podľa obchodných podmienok. V zmysle nich poskytla spotrebiteľom pôžičku.

Cestovná agentúra Invia s.r.o. sa špecializuje na predaj on-line zájazdov. Spotrebiteľom, ktorí si nemôžu dovoliť uhradiť pri podpise zmluvy celú cenu zájazdu poskytuje službu Šikovná záloha.

Služba je prezentovaná spotrebiteľom tak, že pri podpise zmluvy o zájazde spotrebiteľ zaplatí iba 55 eur a následne v podľa rozpisu platieb doplatí cenu zájazdu v jednej alebo viacerých splátkach. Z pohľadu spotrebiteľa sa služba môže javiť ako férová a bezproblémová. Až do času kým si neprečítate obchodné podmienky za akých je služba Šikovná záloha poskytnutá a čo vlastne služba predstavuje.

Spotrebiteľské Centrum, ktoré v priebehu uplynulého víkendu spustilo petíciu s názvom niePOUKÁŽKAM zmluvné podmienky cestovnej agentúry rozobralo podrobne. Podpísaním zmluvy o zájazde s využitím služby Šikovná záloha ste si zobrali pôžičku. Vedeli ste o tom?

Vrámci petície sa môžete vyjadriť k tomu, či by ste súhlasili s vyplatením poukážok za odložený zájazd.

Neprijateľné a neplatné zmluvné podmienky Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré sú alebo by mohli byť v neprospech spotrebiteľa. Zmluvné podmienky cestovnej agentúry Invia vo vzťahu k poskytovaniu služby Šikovná záloha, sú podľa Spotrebiteľského Centra absolútne neplatné.

Pokiaľ si Cestujúci vyberie pre nákup Zájazdu produkt ,,Šikovná záloha“, tak Invia vystaví Cestujúcemu platobné podmienky produktu ,,Šikovná záloha“ prostredníctvom platobného e-mailu (ďalej len ,,Platobné podmienky“). Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa potom medzi Cestujúcim Inviou uzatvára zmluva o pôžičke, kde zapožičia Invia Cestujúcemu čiastku rovnajúcu sa rozdielu medzi zálohou na cenu Zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde a čiastkou uvedenou v rozvrhu platieb podľa Platobných podmienok produktu ,,Šikovná záloha“ a Cestujúci túto čiastku od Invie prijíma (ďalej len ako „požičaná čiastka“) a zaväzuje sa ju Invii vrátiť v lehote najneskôr do dátumu uvedeného v Platobných podmienkach. Požičanú čiastku Invia uhradí ako doplatok zálohy uvedenej v Zmluve o zájazde v prospech cestovnej kancelárie, s ktorou má klient uzatvorenú Zmluvu o zájazde podľa podmienok v nej uvedených. Požičaná čiastka nie je úročená. Cestujúci je oprávnený požičanú čiastku vrátiť kedykoľvek, i v splátkach, celú najneskôr však do uvedeného dátumu v Platobných podmienkach.

Keďže spotrebiteľské úvery (poskytnutie peňazí za odplatu) poskytovať podľa zákona Invia nesmie poskytuje bezúročné pôžičky. O tom či sú s nejakými poplatkami alebo nie sa zo zmluvných podmienok nevyplýva.

Okrem iného si chce Invia voči cestujúcim uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne predstavuje ročne 36,5% p.a. a to je dvojnásobne viac ako je u nás povolené. K tomu si môžu podľa obchodných podmienok napočítať ešte úroky z omeškania, čo je tiež v rozpore s platnými zákonmi, ktoré umožňujú iba voľbu medzi pokutou alebo úrokom z omeškania, nie oboje naraz.

Praktiky cestovnej agentúry Invia v súvislosti s informovaním spotrebiteľov o vymáhaní „pôžičiek“ prostredníctvom súdov či exekútorov s poukazom na absolútne neplatné zmluvné podmienky považujeme s ohľadom na okolnosti a spôsob ich uplatňovania za agresívne.

Odporúčania pre klientov, čo robiť a čo nerobiť budú publikované po aktualizácii článku.